За нас

Telegraf.mk ви овозможува да добиете информации пред сите останати, преку изобилство на мултимедијални содржини, како и можности лесно да ги споделите содржините со своите пријатели на социјалните мрежи. Ние се обидуваме да ви ја овозможиме поширока перспектива за настаните, но и во целост да ги вклучиме нашите читатели во приказната. Социјалните мрежи не ги гледаме само како канал за промоција туку и како платформа за воспоставување комуникација со нашите читатели и можност за нивно вклучување во работата на порталот.

Од седмица во седмица, на Telegraf.mk ќе гостуваат најинтересните личности од домашната интернет-заедница: познати блогери, твитер-корисници и сите останати кои социјалните медиуми ги сметаат за алатка за создавање на позитивна промена во нашето опкружување.

Telegraf.mk е дел од инвестициите и иновациите на Медиа Принт Македонија, со цел понатамошен развој и унапредување на медиумите во Македонија и во регионот.

Telegraf.mk е франшиза на Telegraf.rs.